To run the benchmark paste/type: sudo curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bash

Brand: Toshiba THCSNJ Series mSATA

Toshiba THCSNJ Series mSATA
Class:SSD (mSATA)
Popularity:#505 / 1,035
# Tests:4
Rank (Overall):#477 / 1,035
Rank (Type):#437 / 501
Rank (Class):#44 / 55
Toshiba THCSNJ Series mSATA
Brand:Toshiba THCSNJ Series mSATA
AverageHighLow
4,1696,4642,348
Top Scores
ScoreUserDateModelNote
6,464Paulos2/24/21 10:53 pmTHNSNJ256GMCYTHNSNJ256GMCY size: 238.47 GiB on X857 V1.2 mSATA SSD Shield on a PI 4 B 64bit
5,506Paulos2/24/21 5:24 pmTHNSNJ256GMCYTHNSNJ256GMCY size: 238.47 GiB on X857 V1.2 mSATA SSD Shield on a PI 4 B
2,359Anonymous2/21/21 2:51 pmTHNSNJ128GMCU
2,348Undertaker2/21/21 2:55 pmTHNSNJ128GMCU
Recent Scores
ScoreUserDateModelNote
6,464Paulos2/24/21 10:53 pmTHNSNJ256GMCYTHNSNJ256GMCY size: 238.47 GiB on X857 V1.2 mSATA SSD Shield on a PI 4 B 64bit
5,506Paulos2/24/21 5:24 pmTHNSNJ256GMCYTHNSNJ256GMCY size: 238.47 GiB on X857 V1.2 mSATA SSD Shield on a PI 4 B
2,348Undertaker2/21/21 2:55 pmTHNSNJ128GMCU
2,359Anonymous2/21/21 2:51 pmTHNSNJ128GMCU