To run the benchmark paste/type: sudo curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bash

Brand: Vaseky V800 mSATA

Vaseky V800 mSATA
Class:SSD (mSATA)
Popularity:#492 / 1,032
# Tests:4
Rank (Overall):#296 / 1,032
Rank (Type):#275 / 508
Rank (Class):#21 / 55
Vaseky V800 mSATA
Brand:Vaseky V800 mSATA
AverageHighLow
6,0277,6252,478
Top Scores
ScoreUserDateModelNote
7,625Anonymous3/1/20 3:24 amV800/128GVaseky mSATA SSD 128G on Pi4 using ELUTENG USB3.0 mSATA Adapter
7,267Anonymous1/22/20 12:43 pmV800/128GChina mSata on Pi 4
6,739Anonymous5/3/20 2:35 pmV800/128GChina SSD
2,478test6/3/19 2:38 pmV800/128GVaseky V800
Recent Scores
ScoreUserDateModelNote
6,739Anonymous5/3/20 2:35 pmV800/128GChina SSD
7,625Anonymous3/1/20 3:24 amV800/128GVaseky mSATA SSD 128G on Pi4 using ELUTENG USB3.0 mSATA Adapter
7,267Anonymous1/22/20 12:43 pmV800/128GChina mSata on Pi 4
2,478test6/3/19 2:38 pmV800/128GVaseky V800